Последна актуализация на страницата: 29.06.2020 г.

Мечтаният от Вас ДОМ може да придобиете при нас или при всеки друг столичен нотариус.
  
Обща информация за сделки с вещни права върху недвижими имоти
 

В нотариалната кантора се изповядват всички видове нотариални сделки, свързани с вещни права върху недвижими имоти.


Екипът на нотариуса е на Ваше разположение за осъществяване на покупко-продажба на вашия недвижим имот; както и за дарения, замени, ипотеки, констативни нотариални актове по документи – за цели имоти или за идеални части.

Определените за дейността експерти ще подготвят проект на нотариалния акт за Вашата нотариална сделка. Ще получите консултация по въпроси с необходимите напътствия и препоръки. Нотариус Стоянова лично изповядва всяка нотариална сделка (нотариално „прехвърляне“), с необходимата прецизност.

 

Прием и изповядване

Най-често процедурата преминава през следните етапи (Посоченият пример е в случай, че не използвате услугите на колега адвокат):  

 • Среща между Вас и нотариуса (или друг служител) в нотариалната кантора, на която първа среща ще поставите своите въпроси; ще се уточни видът нотариална сделка (нотариално прехвърляне); ще ви се определи какви документи да представите; ще ви запознаем с размера на нотариалните такси, местни данъци и държавна такса; особеностите по разплащането и превеждането на продажната цена за имота; и др. въпроси. Тук или на по-късен етап ще ви се назначат ден и час за нотариалното изповядване (от 09:00 до 14:00 часа).

 • Преглед на набавените от Вас документи; уточняване на страните; определяне на особеностите; насрочване на час за нотариалната сделка.

 • Среща на страните в нотариалната кантора, в предварително уговорения момент и изповядване на съответната нотариална сделка (от 09:00 до 14:00 часа). 

Документи 

Представените по-долу документи са най-често изискваните от нотариус при нотариално прехвърляне / вещнопрехвърлителна сделка с недвижим имот.

Във вашия случай, повечето документи може да не са изискуеми. 

  1. документи, удостоверяващи правото на собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, делба, съдебна спогодба, решение на поземлена комисия и др.);
  2. копия на лични карти на участниците;
  3. удостоверение от акт за сключен граждански брак (опция);
  4. удостоверение от акт за раждане (опция);
  5. препис извлечение от акт за смърт (опция);
  6. удостоверение за наследници (опция);
  7. удостоверение за семейно положение (опция);
  8. съдебно решение за развод (опция);
  9. удостоверение за данъчна оценка;
  10. архитектурен проект (опция);
  11. разрешение за строеж (опция);
  12. таблица за ценообразуване / площообразуване (опция);
  13. скица / виза (опция);
  14. кадастрална скица / схема;
  15. разрешение за ползване (опция);
  16. удостоверение за идентичност на административен адрес (опция);
  17. нотариално пълномощно + декларации към пълномощното по чл.264 ДОПК + декларация по 25 (8) ЗННД (опция);
  18. съдебно решение (опция);
  19. протокол Решение от Общо събрание на дружество (опция);
  20. декларации по ЗМИП;
  21. други 

Основни моменти на процедурата 

В момента на сделката, в кабинета на нотариуса, в присъствието на всички страни и участници, се извършват следните действия:

Снемане на самоличност на страните (от оригинални лични документи);
Последни уточнения по нотариалния акт;
Прочитане на нотариалния акт от нотариуса на страните;
Съгласие на страните;
Подписване на нотариалния акт от страните, (други участници) и от нотариуса;
Разплащане на продажната цена /в брой или чрез банков превод/ (стъпката се съгласува с предходното действие);

Потвърждаване на разплащането;
Заплащане на нотариалните такси, местен данък и държавна такса;
Вписване на сделката в Имотен регистър от нотариалната кантора;
Получавате своя готов нотариален акт в уговорен момент (обикновено от 4 до 10 дни, след сделката). 

 Цени 

Цена /нотариални такси/ видове (по точки от Тарифа към ЗННД)
Основания по точки: т. 8, (от т. 8.1 до 8.7, вкл.); т. 20а
Нотариални такси според удостоверявания материален интерес. (Цялата Тарифа може да видите тук: „Нотариална Тарифа“)
т. 8 (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.)
За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица: 

Удостоверяван материален интерес*:Нотариална такса (в лв., без ДДС 20%**):

до 100 лв. вкл. -
101 - 1000 лв. -
1001 - 10 000 лв. -
10 001 - 50 000 лв. -
50 001 - 100 000 лв. -
100 001 - 500 000 лв. -
над 500 000 лв. -

 

30 лв.
30 + 1,5% от горницата над 100 лв.
43,50 + 1,3% от горницата над 1000 лв.
160,50 + 0,8% от горницата над 10 000 лв.
480,50 + 0,5% от горницата над 50 000 лв.
730,50 + 0,2% от горницата над 100 000 лв.
1530,50 + 0,1% от горницата над 500 000 лв.,
но не повече от 6000 лв.

* Удостоверяваният материален интерес е стойността записана в Нотариалния акт – продажната цена или стойността на Данъчната оценка.

 ** Нотариалните такси в Нотариалната тарифа са публикувани без начислен ДДС. Към нотариалната такса, се начислява ДДС в размер на 20%.