Нотариални услуги

Сделки с МПС Покупко-продажба на автомобили
Извършваме за Вас и онези действия, за които бихте вложили допълнително време: получаване на Удостоверение за застрахователна стойност; внасяне на 3% данък при придобиването; и др.
Към документи и процедура
Недвижими имоти Сделки с вещни права (недвижими имоти)
Мечтаният от Вас ДОМ може да придобиете при нас...
Към документи и процедура
Услуги Нотариални заверки (нотариални удостоверявания) Към услуги
Verba volant, scripta manent
Думите отлитат, написаните остават. (Тит Флавий Веспасиан)
Salus patriae suprema lex.
Благото на отечеството е върховен закон.
Quid sunt leges sine moribus.
Какво са законите без добри нрави? (Хораций)
Super omnia veritas
Истината е над всичко.
Lex est quodcumque notamus
Всичко, което запишем, е обвързващо.
Quod recordum probatum
Доказаното със запис (официален документ) не може да се отрича.
Contractus paciferat
Договорът носи мир
Tria digita scribunt,totum corpus laborat
Три пръста пишат, цялото тяло работи
Nihil prius fide
Нищо преди вярата
Lex paciferat
Законът носи мир
Laus Deo
Слава на Бога