Кантората е специализирана в изповядване на сделки с МПС и сделки с недвижими имоти (вещни права).

Извършваме за Вас и онези действия, за които бихте вложили допълнително време. Такива са: получаване на Удостоверение за застрахователна стойност; внасяне на 3% данък при придобиване; и др. (Платежното за внесени 3% М.Д. получавате веднага).

Приветстваме предварително подготвените от вас Удостоверения за застрахователна стойност (оценки), но при условие, да са издадени от застрахователна компания.

Необходими документи  

Важно: При заплащане на „годишния данък ПС“ непосредствено преди нотариалното прехвърляне (до 48 часа и повече) по банков път, чрез система за електронни плащания или в офис за платежни услуги, най-вероятно в КАТ заплащането няма да бъде отразено. Това би наложило посещение в „Местни данъци и такси“ за издаване на дубликат (или заверка на платежния документ); евентуално за доплащане на разлики и лихви.

За нотариалното удостоверяване са необходими:

 • Свидетелство за регистрация – І и ІІ част (малък и голям талон) или „сив талон“;
 • Застраховка „Гражданска отговорност“ – действаща;
 • Квитанция за внесен данък върху превозните средства, за съответната година – документ от данъчната служба или заверена там квитанция, издадена от финансова институция);
 • Квитанция за внесен местен данък по чл. 44 ЗМДТ; За Ваше улеснение, превеждаме местните данъци по този член на територията на цялата страна; този данък не се дължи за ремаркета (безмоторни ПС).
 • Удостоверение за застрахователна стойност на МПС. Издава се от всяка застрахователна компания. За улеснение на клиентите, застраховател издава оценки на МПС.
 • Лични карти /документи за самоличност/ на страните;
 • Когато продавачът е семеен и МПС /ПС/ е придобито възмездно, по време на брака (или чрез замяна) и представлява съпружеска имуществена общност, присъствието (или представителство чрез заверено пълномощно с декларации) на съпруга е задължително.
 • Когато в сделката страна е търговско дружество (друго юридическо лице), трябва да се представят и следните документи:
  • (Опция) Протокол от Общо събрание на дружеството (ООД, АД, СД), на което е взето решение за продажбата на МПС.
 • Когато в сделката продавачът е представляван от пълномощник, трябва да се представят и следните документи:
  • Изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Нотариално заверена декларация по чл. 264 /2/ ДОПК; (от физическите, юридическите лица и ЕТ);
  • Декларация по чл. 25 (8) ЗННД – нотариално заверена (от физическите лица).

Всички документи се представят в оригинал!

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Регистрацията в КАТ (издаването на свидетелства за регистрация) се извършва в срок от 1 месец, от датата на нотариалното прехвърляне. Новият собственик на МПС заявява променените обстоятелства, касаещи собствеността на МПС при съответното звено в СДВР/РДВР/ОДП на Сектор КАТ – Пътна полиция, по своя постоянен адрес.  

Не е необходимо да представяте автомобила за регистрация в КАТ, освен ако не желаете да смените регистрационните номера /табели/ (вече, по свое усмотрение, т.е. началните букви от регистрационните номера могат да останат и за друг областен град). 
След издаване на Свидетелство за регистрация  – І и ІІ част, административната процедура по обявяване и регистриране прехвърлянето на собствеността приключва. 

ІІ. От 01.01.2015г., отпада задължението за физическите и юридическите лица да подават данъчни декларации по чл. 54 ЗМДТ за придобиването на МПС, освен в предвидените в закона случаи! 

ІІІ. Не забравяйте да сключите Застраховка „Гражданска отговорност“ на Ваше име, респективно да се прехвърли вече налична полица на Ваше име. Това се извършва в офис на съответната застрахователна компания (брокер) /до 7 дни/. 

ІV. Относно застраховката „Автокаско“, повечето застрахователни компании са включили в Общите условия към застрахователните договори изискване, да бъдат уведомявани в срок от 1 до 3 дни /според компанията/, от деня на промяна на някое обстоятелство или настъпване на събитие. Договорът за покупко-продажба често се счита за подобно обстоятелство. 

V. Уверете се, че сте получили валиден знак /документ/ за технически преглед ( ГТП ) от продавача – І и ІІ част. 

 
от 23.01.2018 г.          
           С оглед влезлите в сила на 22.01.2018г. правила и действаща електронна система на КАТ – Нотариална камара, процедурата по прехвърляне собствеността на МПС/ППС включва допълнителни действия от страна на нотариуса.
Работата с нововъведената електронна система е задължителна. Осигурява се сигурност на страните по сделката, като след въвеждане от наша страна на данни за прехвърлител/приобретател и МПС/ППС, електронно се генерира справка за:
 • запори;
 • валидност и автентичност на документи /собственост / регистрация;
 • платен данък ПС;
 • валидна застраховка ГО;
 • валиден технически преглед;
 • документи за самоличност и
 • гражданско състояние на страните.
 
След получено потвърждение, се пристъпва към същинското нотариално прехвърляне.
             Тази процедура е част от нотариалната услугата и не се таксува допълнително.
             Може да изберете опция за предварително заявяване на свидетелство за регистрация на ППС (Таксува се допълнително – такса за КАТ).