Нова СЪДЕБНА КАРТА. Прерайониране на Районен съд – София. Извеждане на Владая към РС Перник, Кремиковци и др. 16.02.2021 г. 

Източник: Страница на ВСС

 http://www.vss.justice.bg/page/view/106434

 Извлечение от

КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 2 ФЕВРУАРИ 2021 г.

 

„ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
На заседанието присъства Тихомир Димитров – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.33 ч 

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

6. ОТНОСНО: Предложение за промяна на границите на съдебни райони (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 34/13.10.2020 г.)

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата към Столична община - район Нови Искър, включващ: гр. Нови Искър, с. Мировяне, с. Житен, с. Доброславци, с. Балша, с. Кътина, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Кубратово, с. Негован, с. Чепинци, с. Локорско и с. Войнеговци и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.
6.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на Волуяк и Мрамор, които са към Столична община - район Връбница и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.
6.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметството на с. Клисура, което е към Столична община - район Банкя и да включи същото в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.
6.4. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата към Столична община - район Кремиковци, включващ: с. Яна, с. Желява, с. Долни Богров, с. Горни Богров, гр. Бухово и квартали: Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци, Челопечене и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.
6.5. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметството на с. Бусманци, което е към Столична община - район Искър и да включи същото в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.
6.6. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на с. Кривина, с. Герман, с. Железница и с. Лозен, които са към Столична община - район Панчарево и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.
6.7. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметството на Мало Бучино, което е към Столична община - район Овча Купел и да включи същото в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Перник.
6.8. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на Владая и Мърчаево, които са към Столична община - район Витоша и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Перник.
6.9. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на Долни Пасарел и Плана, които са към Столична община - район Панчарево и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Самоков.
6.10. Образуваните към момента дела следва да се довършат по досегашния ред на разглеждане.

Мотиви: Едно от водещите правомощия на Висшия съдебен съвет е свързано с осъществяване на неговите кадрови функции, така че да се създадат нужните предпоставки за бързо, качествено и ефективно правораздаване. Като част от обезпечаването на тези функции е търсенето на решения на проблема с неравномерната натовареност на съдилищата. До настоящият момент са използвани различни способи за неговото решаване, в това число както законодателни, така и от организационен характер. Независимо от това проблемът не е преодолян, което налага предприемане на нови мерки.


Един от законово установените способи за изравняване натовареността между равни по степен съдилища е уреден в разпоредбата на чл. 30, ал. 2, т. 7 ЗСВ, която предоставя на Висшия съдебен съвет правомощието да определя съдебните райони, респ. границите на съдебните райони. Законодателят изрично е предвидил в чл. 62 от ЗСВ, че районите на районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища могат да не съвпадат с административно-териториалното деление на страната.
В тази връзка и предвид обстоятелството, че Софийски районен съд и Софийски градски съд /в случая като въззивен съд/ са най-натоварените измежду равните им по степен съдилища, е целесъобразно да се ограничи техния съдебен район, за да се постигне съответно увеличаване на натовареността на съседни съдебни райони, като се вземат предвид и показатели като разстояние, население, динамика на постъпленията на делата.

Статистическите данни за броя постъпили и висящи дела са достатъчни, за да се обоснове извод за високата натовареност на СРС и СГС, респективно за натовареността на съдилищата от съседните съдебни райони. Ноторен факт е, че през последните десет години се наблюдава трайна тенденция на увеличаване ръста на постъпленията от нови дела в СРС, респ.в СГС като въззивен съд, което като резултат се отразява на качеството и срочността на работата на столичните районни съдии и по същество води до повишаване степента на недоверие в съдебната система.

Районните съдилища са най-близо до гражданите и в този смисъл тяхната дейност е структуроопределяща за осигуряване на достъпа до правосъдие. Последното е понятие, подробно разяснено в практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по приложение на чл. 6, т. 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, като основните аспекти, в които то се разглежда се свеждат до: достъп до съд /граждански и наказателни дела/ в географски смисъл и достъп до обжалване. Достъпът до правосъдие в географски смисъл означава седалищата на съдилищата да са съобразени в възможността на гражданите да посетят сградата на съда, използвайки минимални ресурси за това - време, пътни разноски.


Промяната в границите на съдебните райони ще допринесе до оптималното и своевременно решаване на въпроса с неравномерната натовареност без да се стига до закриване на съдилища или прехвърляне на незаети щатни длъжности. Ефектът от промяната пряко и в съвсем кратък срок ще рефлектира до съразмерно разпределение на постъпленията на дела от най-натоварени съдилища към такива, които са по-малко натоварени и които разполагат с необходимия материален и кадрови ресурс да поемат допълнително дела.
Посредством промяна в границите на съдебния район на СРС и СГС, като някои отдалечени части от центъра на гр. София, части от съдебни райони, разполагащи с относителна обособеност /квартали и села/ преминат към районите на разположените в близост до гр. София районни съдилища ще се стигне до намаляване в известна степен на натовареността на съдиите в гр. София от една страна. От друга страна това ще доведе до подобряване обслужването на жителите от тези райони, доколкото делата им ще се разглеждат значително по-бързо, а придвижването им до разположените в близост до гр. София градове ще е улеснено в сравнение с необходимостта да достигнат до централни части на столицата в пиковите часове от работния ден.


Така мотивирано предложението е било разгледано и обсъдено на заседание на Съдийската колегия на ВСС, която с решение по т. 37 от Протокол № 28/25.09.2018 г. е възложила на Комисия “СКНСС” към СК на ВСС да изготви становище по него след съгласуване с всички институции, имащи отношение и при съобразяване с проекта, по който ВСС е бенефициент (“Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС”). В изпълнение на цитираното решение е изготвен подробен и аргументиран доклад-становище, изводите от който допълнително обосновават първоначално направеното предложение и се явяват в негова подкрепа.


6.11. ИЗПРАЩА на министъра на правосъдието решението по т. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. и 6.9. ведно с мотивите към него, за съгласуване съгласно изискванията на чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ.
6.12. След получаване на становището на министъра на правосъдието, да внесат, на основание чл. 30, ал. 5, т. 6 от ЗСВ, предложенията по т. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. и 6.9. на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

 

11. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на Пътна карта с план за действие за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво, съгласно решение по Протокол № 1/19.01.2021 г., т. 2 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. Приема предложението за Пътна карта с план за действие за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво, ведно с корекциите, извършени в „Цел 1: Разкриване на ТО към РС по действащото законодателство. Оценка на ефективността“ - добавя се нова точка 1.1, а именно: „1.1. Да се направи анализ на районните съдилища в окръжните райони, в които биха могли да се открият териториални отделения и да се внесе в Съдийската колегия“; в точка 1 от „Индикатори за изпълнение“ – премахват се броят на ТО – числото 28, и текстът в скобите „(по 1 ТО във всеки съдебен район на окръжен съд)“.
11.2. Внася в Пленума на Висшия съдебен съвет проекта на Пътна карта с план за действие за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво, ведно с направените корекции.

Закриване на заседанието – 17.30 ч


Изготвил: /п/:
Лидия Здравкова
Вася Йорданова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова


СЪГЛАСУВАЛ,
Тихомир Димитров:
Главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола.    Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
08.02.2021 г.

 

Източник: Страница на ВСС

http://www.vss.justice.bg/page/view/106434